Капиталът Критика на политическата икономия

Формата на стойността или разменната стойност

Стоките се явяват на бял свят във формата на потребител­ни стойности или стокови тела като желязо, платно, пшеница и т. н. Това е тяхната доморасла, натурална форма. Но те са стоки само защото са нещо двояко — предмети за употреба и в същото време носители на стойност. Поради това те се явяват като стоки или имат формата на стоки само доколкото имат двой­на форма — натурална форма и стойностна форма.

Стойностната предметност на стоките се различава от вдо­вицата Куикли по това, че човек не знае къде да я хване. В права противоположност на сетивно грубата предметност на стоковите тела, в тяхната стойностна предметност не влиза нито атом природно вещество. Затова ние можем да обръщаме и разглеждаме всяка отделна стока, както си искаме — като нещо стойностно тя си остава неуловима. Но ако си спомним, че стоките имат стойностна предметност само доколкото са израз на едно и също обществено единство, на човешки труд, че пора­ди това тяхната стойностна предметност носи чисто обществен характер, то от само себе си се разбира, че тя може да се прояви само в общественото отношение на една стока към друга. И на­истина, за да открием следата на скритата в стоките стойност, ние изхождахме от тяхната разменна стойност, или от тяхното разменно отношение. Сега трябва да се върнем назад към тази форма на проява на стойността.

Всеки знае дори ако той нищо друго не знае, че стоките имат своя обща стойностна форма, рязко контрастираща с пъстрите натурални форми на техните потребителни стойности — паричната форма. Но на нас ни предстои да извършим нещо, което буржоазната политическа икономия дори не се е опитвала да извърши, а именно — да издирим произхода на тази парична форма, следователно да проследим развитието на стойностния израз, който се съдържа в стойностното отношение на стоките, от неговия най-прост и едва забележим образ до ослепителната парична форма. А с това ще изчезне и загадката около парите.

Най-простото стойностно отношение е очевидно стойностно­то отношение на една стока към една-единствена стока от друг род, безразлично от какъв. Поради това стойностното отноше­ние на две стоки представлява най-простият стойностен израз на дадена стока.