Капиталът Критика на политическата икономия

Изменение във величината на цената на работната сила и на принадената стойност

Стойността на работната сила се определя от стойността на обикновено необходимите средства за живот на средния работ­ник. Масата на тия средства за живот — макар тяхната форма и да се изменя — в определена епоха и в определено общество е дадена и затова трябва да се разглежда като постоянна ве­личина. Изменя се само стойността на тази маса. В определя­нето на стойността на работната сила участвуват още два други фактора. От една страна — разходите за нейното развитие, които се изменят заедно с начина на производството, от дру­га страна — природните различия между мъжкия и женския труд, между труда на възрастните работници и младежите. Употребата на тия различни работни сили, обусловена пак от начина на производството, създава голяма разлика в разхо­дите за възпроизвеждането на работническото семейство и в стойността на възрастния мъж-работник. Но и двата тези фактора остават изключени при по-нататъшното изследване[1].

Ние приемаме: 1) че стоките се продават по тяхната стой­ност, 2) че цената на работната сила може понякога да се по­качи над нейната стойност, но никога не спада под нея.

Като приемем това, ние намираме, че относителните вели­чини на цената на работната сила и на принадената стойност са

обусловени от три обстоятелства: 1) от дължината на работния ден, или екстензивната величина на труда; 2) от нормалната интензивност на труда, или неговата интензивна величина, така че определено количество труд се изразходва за опреде­лено време; 3) най-сетне от производителната сила на труда, така че съобразно със степента на развитието на производстве­ните условия едно и също количество труд в едно и също време доставя по-голямо или по-малко количество продукти. Оче­видно е, че са възможни множество различни комбинации спо­ред това, дали един от тези три фактора е постоянен, а другите два — променливи, или двата са постоянни, годишният е про­менлив, или най-сетне, и трите едновременно са променливи. Тези комбинации стават още по-многообразни от това, че при едновременното изменение на различните фактори величината и посоката на измененията могат да бъдат различни. Следва изложението само на най-главните комбинации.

 


[1] Тук естествено е изключен и случаят, разгледан на стр. 281 [с. 354—355 на нает. tomJ. {Бележка към 3 изд. Ф. Е.)