Капиталът Критика на политическата икономия

Отделната еквивалентна форма

Всяка стока, като напр. дреха, чай, пшеница, желязо и т. н., играе в стойностния израз на платното ролята на еквива¬лент, т. е. на стойностно тяло. Определената натурална форма на всяка от тези стоки сега е отделна еквивалентна форма наред с много други. Също тъй и разнообразните определени, конкрет¬ни видове полезен труд, съдържащи се в различните стокови тела, сега важат като множество отделни форми на осъществя¬ване или проявяване на човешки труд изобщо.